Author Archives: admin

Hợp đồng mua bán phế liệu

Hợp đồng mua bán phế liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc                        ——————- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: …../HDHTKD   –    Căn cứ  Bộ Luật dân sự  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 –   Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai […]